Ingredients: tomato, feta cheese, oreganoτυρί, gravy, edam cheese, french fries, mozzarella cheese
   Found in 1 restaurant
   Price: 15.00 - 40.00 €